Den største løgnen!

Multikulturalisme er som regel brukt I vesten som en positive betegnelse på innvandring fra 3. verden inn i vestlig land. Multikulturell påvirkning gjør samfunnet sterkere og gir innbyggeren i samfunnet mer åpne sinn og en bredere innsikt i andre kulturer. Under denne fanen må vestens vert nasjoner gledelig ta imot innvandrere fra 3 verden med åpne armer. Å stille spørsmål ved det multikulturelle prosjektet er rasisme innafor den politisk korrekt sfæren i vestlig verden, det er ikke mangel på negativt ladet ismer for å beskrive den som tør stille kritiske spørsmål ved innvandring fra 3 verden inn i vestlige land. Ser man norsk medias håndtering av dette blir det veldig åpenlyst, Islam kritiske røster blir i norske aviser omdøpt til Islamfiendtlig, dette er samme retorikk som fundamentalister innenfor Islam selv bruker, kritiserer mann eller stiller spørsmål er mann en fiende, dette er selvfølgelig en veldig antidemokratisk holdning fra vårt eget media, Mann kan undre seg hvorfor den 4 statsmakt eller såkalte beskytter av ytringsfrihet tar til seg den fundamentalistiske retorikken til radikale islamister. Hvordan kan vår egen forkjemper for ytringsfrihet stemple sitt eget folk fiender for å stille kritiske spørsmål rundt viktige ting i samfunnet som påvirker dem daglig?

Det er bygget opp en stor industri rundt flytting av folk uten fra og inn i vesten, og det jobbes politisk og privat for å stadig akselerere hastigheten og mengden på antall mennesker som må integreres inn i vestlige samfunn. At befolkning utfor vesten vil inn i et samfunn hvor det aller fattige er overvektige, er selvfølgelig forståelig fra deres stå sted, men til tross for de store synlige negative innvirkningene denne innvandringen har på vestlig sivilisasjon, er det vestlige medias store jobb å selge dette inn som utelukket positivt og berikende for samtlige nasjoner som rives i stykker av innvandring.

Verktøy media tar i bruk er løgn, utelukket positiv vinkling og overlagte strategier for å skjule alle av de mange og overveldende negative aspektene med multikultur og sist men ikke minst, navnekalling og offentlig uthengning av motstandere, eller fiender som de selv kaller det.

Det er faktisk lite om ingenting positivt eller berikende som kan nevnes ang multikulturelle innslag fra 3 verden, for noe samfunn i Europa eller Amerika i dag. Likevel er den politisk korrekte holdning til dette utelukket positiv, på tross av at all logikk, statistikk og historie viser annerledes. At vårt landslag blir bedre i fotball er ikke bra nok, når skoler blir dårligere, noe som er vitterlig bevist og undertrykket av media i Sverige. At samfunnet blir mer farlig til den grad at vestlige kvinner kan nesten ikke ta taxi alene i vårt samfunn er en liten pris å betale for berikelsen fra andre kulturer. Mer utvalg på kulturelle innslag som mat, musikk og forståelse for eksotiske skikker er ofte de vanligste argumentene. Hvis det var noe logikk i dette så sko kanskje 50% av befolkning in Norge være italienere, da grandios sa selger så godt, og ikke minst Taco kvelder, hvordan har vi fått taco inn i vår kultur uten å ta imot tusenvis av meksikanere vært år?

Det er selvfølgelig fullt mulig å bli inspirert av andre kulturer, uten å ta imot de fattige og kriminelle fra kulturen inn i vårt eget samfunn. Japan regnes ofte som det samfunn som er mest nysgjerrige på andre kulturer og er flinke til å implementere de positive aspektene ved andre kulturer inn i sin egen, til tross for at Japan praktiserer lite eller ingen form for innvandring til eget land. Så det fleste argumenter rundt positive sider ved multikulturelle samfunn fungerer som en dårlig unnskyldning for fri innvandring til vesten. Går man litt kritisk til verks er dette som regle holdninger basert på alt annet enn logikk.

Å sende norske/vestlige soldater ned til Midtøsten for å kjempe mot totalitære og ødeleggende ideologier mens mann jobber for å implementere dette inn i eget samfunn kunne kanskje beskrives som komisk hadde det ikke vært for de alvorlige konsekvensene det medfører.

Forskjellige, meninger, religion eller etnisitet er ingen styrke i et samfunn, det er tvert imot en årsak til konflikt og hat. Det betyr ikke at et samfunn hvor alle er helt like er det perfektet, men blir forskjeller for store og verdier eller meninger blir for motstridende i et samfunn, kan samfunnet splittes og konflikter basert på ulike interesser kan oppstå. Multikulturell sameksistens har vært grunn til konflikt helt tilbake til Romerrikets storhets tid frem til i dag over hele verden uansett hvordan man velger og se på det.

Felles verdier i et vært samfunn er en forutsetning for utvikling av moderne demokratier og en fungerende velferd stat. Dersom innbyggerne ikke knytter sin identitet til sin stat, er det vanskelig å mobilisere dem til handlinger til fordel for staten og samfunnet vil bli ødelagt fra innsiden.  Så hvorfor er det blitt et prosjekt å fyller vestlige land med så mye forskjellige folk som mulig på kortest mulig tid?

Det finnes ingen demokratiske velferds stater ut forbi vestens grenser. Og i dag jobbes det intenst for å rasere dette.


#Innvandring #Islam #kvotering #Multikultur #Kvinner #Menn #Norge #Kultur #Stat #Vg #Dagbladet #Samfunnet #Radikale #Mat 

3 kommentarer

Lisbeth

30.10.2015 kl.21:51

Multikulturalisme bygger på ideen om at kulturelle forskjeller er viktige å bevare, det vil si at et samfunn er rikere desto flere kulturer som finnes der. Problemet med å legge stor vekt på kulturelle forskjeller, er imidlertid at nettopp disse forskjellene kan skape grenser som hindrer kontakt.

Kjernen i multikulturalisme er en aksept av forskjeller. Samfunnsborgere bør ha noen felles verdier, men disse behøver kun å dreie seg om lover og regler. Kulturelle eller religiøse livssyn kan variere i stor grad. Ifølge multikulturalismen kan et samfunn være godt integrert og harmonisk selv om individene i samfunnet har svært ulike ideer om hva det gode liv er. En multikulturell samfunnsorden er med andre ord et samfunn der mindretallet deltar med like rettigheter og plikter uten å måtte oppgi sine nasjonale, kulturelle eller religiøse særtrekk.

Ordet multikulturell og multikulturalisme betegner ikke helt det samme. Et multikulturelt samfunn består av ulike kulturer, men for å bygge på multikulturalisme må dette samfunnet i tillegg ha en politikk som ivaretar mangfoldet: Multikulturalisme er en politisk strategi som innebærer et krav til staten om å anerkjenne og tilrettelegge muligheter for bevaring av ulike kulturer.

I norsk integreringspolitikk tas det tydelig avstand fra ideen om assimilasjon. Styresmaktene har innsett at kravet til kulturell likhet ofte har ført til undertrykkelse og en opplevelse av avmakt hos minoritetene snarere enn en virkelig identitetsfølelse med majoritetsbefolkningen. Integrasjon bør skje uten å ødelegge kulturelle forskjeller. Likevel er det tatt avstand fra multikulturalisme som politisk ideologi i Norge ut fra tanken om at hvis en gruppe får spesielle rettigheter, vil kulturelle grenser og forskjeller tilstivne istedenfor at det foregår en utveksling.

Anne Berit Hovsareid

31.10.2015 kl.08:52

Islam nærer sine kreftceller og parasitt blodomløp via oppbygende multikulturalisme.

Å være imot Multikulturalisme betyr ikke at man er mot ulike typer menneskefarger eller raser, det betyr at man ikke aksepterer ulike kulturer som bringer med seg totalt ulike ideologier og relgioner hvor verdiene er snudd på hodet eller totalt motsatt av våre egne, fordi de ikke er levedyktige unttatt i segregerte grupperinger hvor de fleste vil søke til sin egen etnisistet, rase eller kultur. Dette skaper oppdeling av våre samfunn, konfliker,splittelse,usikkerhet,utrygghet og ikke minst splittede og ustabilt farlige personsnligheter som ingen vet når kan klikke, kan bli selvmordere eller følge Koranen fasistsike vers osv.

Altfor mange går rundt og tror at multikulturalisme er tilstedeværelsen av mennesker med forskjellig kulturell bakgrunn i et samfunn. Dermed steiler de og kaller det ekstremt når de hører noen er motstandere av multikulturalisme.

Jeg er mot multikulturalisme, men jeg er ikke mot tilstedeværelsen av mennesker med forskjellig kulturell bakgrunn i landet vårt. Jeg mener at de godt kan være her dersom de klare å innrette seg etter normene og verdiene i vår kultur.

Tyskland har erklært multikulturalismen død og innført Leitkultur (ledekultur på godt norsk). De har vedtatt at i Tyskland skal tysk kultur ha forrang. Det mener jeg også vi burde ha også gjort, selv om dette hjelper lite for grupperinger i islam og blant muslimer som nekter å integrere seg, men oppretter egne enklaver og Sharia styrte områder i land etter land hvor de har etablert seg, for å hjerne vaske sine barn, samtidig som de har svært høye fødselstall, som bla. gjør at de krever økende innflytelse. Skjer ikke dette krever de som oftest løsrivelse av landområder, hvor noen igjen migrerer og deretter gjentar prosessen seg. Det blir dermed umulig å ikke tape for det politiske og ideologiske islam. Dermed ser vi igjen at denne kampen bare kan vinnes ved å totalforby islam

Hanne Nabintu Herland

02.11.2015 kl.07:07

Multikulturalisme i England: man unngår å rapportere pedofili blant muslimer av frykt for å fremstå som "islamofob". Dette er det motsatte av likeverd og likebehandling uansett hudfarge og etnisk tilhørighet. Som Imtiaz Rolfsen sa for noen år siden, der han mente at man lar innvandrere slippe unna med holdninger man aldri hadde tillatt etniske nordmenn å ha. Human Rights Services skriver:

http://www.rights.no/2014/03/en-knusende-rapport/?fb_action_ids=10203350367988287&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

Skriv en ny kommentar

hits